عقل یا احساس؟

1392/03/03 ساعت 17:21


فرقی نمی کنند

با هر کدام انتخاب کردم

اشتباه بود ...