نایی نمانده است!

1392/03/04 ساعت 16:09


در من انگار ناخدایی ، پس از ماه ها به خشکی رسیده است..!