میزان!؟

1392/03/05 ساعت 14:40

اگر نمی دانستم که انسان ها ی در حسرت آب، سراب می بینند


..


از صندوق های سپید ، حماسه می ساختم.