شرمنده از آنیم که در دار مکافات/اندر خور عفو تو نکردیم گناهی

1392/03/08 ساعت 16:22


بخشنده اش که تو باشی

دیگر چه باک از خطا کردن؟!

...

..

.

+شعر عنوان از قاآنی