سقوط

1392/03/09 ساعت 22:56


به آرزوهای ساده ام نخند رفیق

آنها از عرش به فرش رسیده اند.