1392/03/12 ساعت 23:57


میخواستید کافر احساس و اعتماد نباشیم ؟؟

وقتی هی دل همدیگر را میشکنیم !

تبر را هم میدهیم به دست طرف مقابل

بعد هم مینشینیم رو به روی هم

به موعظه...