فقط الکی سختش کردن

1392/03/13 ساعت 22:20
کاری که مخاطب خاص با زندگی آدم میکنه درست مثل کاریه که مایکروسافت با ویندوز 8 کرد :|