تور بلاگ اسکای گردی (3)

1392/03/16 ساعت 12:17


این حکایت : پندی اندر پیوندی !!

روزی شیخ در شبکه اشتماعی اجنبی یکی از مریدان و فالوران خویش را آشفته حال یافتندی و از وی علت را جویا شدندی ! مرید که وی را در وبلاگ شخصی اش پیوند بسیار بودندی از سختی چیدمان لینک ها ابراز ناتوانی کردندی و عجز و لابه ی خویش را نثار شیخ کردندی ! وانگاه شیخ قدری ریش پروفسوری خویش را خوارانده و به مرید پندی دادندی :

-آیا تو را با ورجن جدید البلاگ اسکای آشنایی بودندی ؟؟؟ آیا اطلاع داشتندی که در آنجا امکان جدیدی بودندی که با یک کلیک توان چینش لینک ها را از طول و عرض و قطر و پهنا داشتندی ؟؟؟

و مرید با شنیدن این سخن شگفت اکانت خویش را دی اکتیو کردندی و سر به ...