مادر

1392/03/16 ساعت 15:05

به بن بست نمی رسیم من وپدر 

وقتی تو در انتهای کوچه در ِ خانه را به رویمان باز می کنی