آخرین نفس

1392/03/17 ساعت 00:37


به سر نرسید ،

انتظار بازگشتت

ولی به گلو رسید

و راه نفس را ...

خفه کرد .