از حال ما اگر پرسیده باشی!

1392/03/24 ساعت 13:13

خوبم ، فقد کمی درد میکنم!