حساسیت فصلی ست اما تو باور نکن

1392/03/25 ساعت 23:32


نیستی و

تنهایی را اشکها "به رویم می آورند"