شطرنج باز

1392/03/29 ساعت 11:59

حس ِّ شطرنج بازی را دارم که حریفش ماتش برده است .