سخت خسته ام!

1392/04/03 ساعت 13:20

حس آدامسی که تا شیرینیش رفته ، تُفش کردن یه گوشه!