نفرین

1392/04/05 ساعت 00:18


الهی که ترس تنهایی ورت دارد

بگذاردت میان آغوشم ...