زندگی های بی دوام

1392/04/11 ساعت 11:12


دو سال پیش برایش دخیل میبست !

سال پیش با او عهد ...

انگار امسال نوبت بستن چمدان رسیده است ... !