سنگ صبور

1392/04/19 ساعت 10:06

بدون گفتن چیزی، عزیز حرف بزن

شبیه سنگ صبور است سنگ قبر من