1392/04/21 ساعت 20:39


شب هایی که بیش تر از قدر "کافی" غم داری

نوبت سیگار میشود !