نوازش

1392/04/26 ساعت 00:25


تار موهایت را که مینوازم چشمانت شعر همیشگی را زمزمه میکنند ...