1392/05/04 ساعت 23:59


یک نفر رفته

ولی هیچ اخباری از این جنگ نمیگوید

یا از آمار تلفاتش

یک نفر مرده...