نگاه

1392/05/07 ساعت 22:32


بانو

تصویر من افتاده ته قهوه ی چشمانتان

تعبیر این فال چیست ؟!