لنز های گود افتاده (داستانک)

1392/05/10 ساعت 02:10


گرونی بود ، آدم آهنی نون نداشت . شده بود "آدم آهی" ...