طایفه ی مرده پرست !

1392/05/11 ساعت 02:20


اصولا "پهلوانان نمیمیرند"...

پهلوان ها و قهرمان ها و چهره های ماندگار ادب و هنر مون رو میکشیم بعد براشون هی دم به دقیقه یادبود بگیریم !