1392/05/14 ساعت 23:59


از تمام دنیا  دور تو را اگر فقط میله بکشند

باز من زندانی میشوم ، نه تو