بی بازگشت

1392/05/16 ساعت 01:37


شنیده ام آن قدیم ها

عشق برو ، بیا داشت

نه مثل حالا ؛

که چشمت به در خشک میماند ...