1392/05/17 ساعت 20:40


چهار شانه ، آرام ، صبور ، نرم خو ، تکیه گاه و ...

شاید به همین دلایل ، خیلی از آدمها در مواقعی ، به چشم معشوقه ی خود میبینند

بالش ها را !!!