1392/05/21 ساعت 23:59


هی

آینــه !

چرا نگاه تو اینهمه غم داره ؟! ...