قلموی خونی

1392/05/28 ساعت 23:59


قصه ی خواب قلب های خسته ی دور تند
"آخرین پناه رگی ... "
                        از زبان تیغ کند !
انگار همه داوینچی و دردی که میکشیم ؛
قهقه ی سلیطه ایست ،
منزجر کننده ،
به نام ژکوند ...