کاغذ خط خطی

1392/05/31 ساعت 21:03


عجب گوش شنوایی دارد کاغذ

برای فریاد ها و نگفته های قلم ...