1392/06/01 ساعت 00:22

از ما که گذشت ، پیر شدیم ، پوسید مینای فکرمون !!!

اما شاید نسل بعدی بتونه چیزی با مکانیزم خلال یا نخ دندون برای مغز انسان اختراع کنه !