1392/06/10 ساعت 00:25


عاقل تر از آنیم که تا رنگ تاهلی بگیریم

درگیر تجردیم و آسودگی ما عذب ماست


+طنز