پارادوکسی پر از شعر !

1392/06/12 ساعت 23:29تابستان هایی پر از برف

بیابان هایی پر از باران

و تنهایی هایی پر از او

...

شاعری غمگین نشسته بود پشت پنجره

و شعر میگفت ...