جیگریت !

1392/03/10 ساعت 19:01


همیشه فکر میکرد این جیگر ها هستند که خر میشوند ! تا روزی که قسمتی از مجموعه ی کلاه قرمزی را دید !