...

1392/03/19 ساعت 16:03

هیچ وقت غرور ِ طرف مقابلت را نشانه نگیر 

ادامه دادن با کسی که غرورش را از دست داده سخت است