1392/04/03 ساعت 00:43

کلمات با زبانم غریبه میشدند ، می ایستادم و فقط نگاهت میکردم !

این دکمه ها با انگشتانم غریبه میشوند ، دراز میکشم و فقط به تو فکر میکنم ...