1392/04/27 ساعت 00:42


میان چمدان ها برای خودت یار میکشی

میروی ، زندگی را برایم  به دار میکشی