بی رنگ و بی روح و بی رمق

1392/05/25 ساعت 23:59


آسمان زندگیم بی تو "سه تا رِ" کم دارد !