وقت خداحافظیست ؟!

1392/06/09 ساعت 23:52


گلوله ها

می آیند

میشکافند

میکشند

و آخر هم راهشان را میگیرند

و میروند

مثل تو